DOFINANSOWANIA UNIJNE

Przedsiębiorstwo LARECO Mikołaj Zińczuk jest beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Realizujemy projekt numer RPPD.01.03.00-20-0198/17 pn.: „Wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa LARECO Mikołaj Zińczuk poprzez wprowadzenie innowacji produktowej i procesowej dzięki wdrożeniu wyników zakończonych prac B+R”. Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa LARECO Mikołaj Zińczuk na rynku europejskim poprzez dywersyfikację produkcji polegającą na wprowadzeniu innowacji produktowej dzięki wdrożeniu wyników zakończonych prac B+R.Dzięki realizacji projektu i wsparciu środkami EFRR nasze przedsiębiorstwo uzyska wymierne korzyści w obszarze technologicznym – wdrożenie najnowocześniejszych maszyn, rynkowym – zwiększenie eksportu produkowanych podłóg oraz środowiskowym – zrównoważony rozwój. Całkowita wartość projektu wynosi 6 899 119,81 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to 3 363 024,30 PLN.